Angielskie tłumaczenie broszury EKHN jest gotowe

Język
Polish

Można go teraz pobrać ze strony internetowej EKHN - kolejny element naszego projektu Ebenbild-F został właśnie ukończony (więcej na ten temat w sekcji Cele stowarzyszenia lub Projekty tutaj). 

Tłumaczenie można znaleźć na stronie internetowej EKHN.  


Podręcznik „Stworzeni na obraz Boży – transseksualizm w Kościele” jest już dostępny z kilkoma dostępnymi tłumaczeniami (angielski, portugalski, polski), za które odpowiada nasze stowarzyszenie. Miejmy nadzieję, że przyczyni się to do większego zrozumienia i akceptacji.

 

 

Polish

Objectives of the association

Język
Polish

Cele stowarzyszenia Kreuzweise-Miteinander e.V.

Naszym celem jest promowanie projektów edukacyjnych i zmniejszanie uprzedzeń w Kościele i społeczeństwie wobec mniejszości, a w szczególności społeczności LGBTIQ lub osób z neuronowym wariantem rozwoju seksualnego (=NVSD). Pragniemy zrealizować nasze cele nie tylko w Niemczech, ale także i w innych krajach, w których jest wiele nienawiści wobec osób NVSD i LGBT. Dlatego też cieszymy się z darowizn również od osób, które nie mieszkają w Niemczech, ale chcą wspierać naszą pracę!
Streszczenie naszych celów można znaleźć w ulotce
. W tym miejscu chcielibyśmy jednak zacytować bardziej szczegółowo nasz statut, w którym zapisaliśmy następujące cele stowarzyszenia:

Promowanie

1.) nauki i badań (§ 52 ust. 2 nr 1 ordynacji podatkowej).

 • Cel ten ma zostać osiągnięty w szczególności przez następujące działania:
  • finansowanie konferencji, kongresów, spotkań grup roboczych,
  • finansowanie projektów badawczych, w przypadku których nie są dostępne inne środki finansowe,
  • realizacja celów edukacyjnych dla wskazanych w preambule grup osób,
  • współpraca z uniwersytetami, instytucjami badawczymi, stowarzyszeniami non-profit (np. Niemieckim Stowarzyszeniem Etyki Konsumenckiej w Dziedzinie Zdrowia DGHCE e.V.), fundacjami, bibliotekami,
  • rozpowszechnianie publikacji/mediów

2. celów kościelnych (§ 54 ordynacji podatkowej). Realizacja tych celów ma nastąpić poprzez:

 • planowanie i przeprowadzanie nabożeństw w zakresie pamięci zamordowanych osób transpłciowych, nabożeństw o tematyce praw człowieka lub o charakterze edukacyjnym,
 • nabożeństwa, kursy wiary i seminaria służące wzmocnieniu wiary i odporności oraz wspieraniu wspólnoty
 • promocja życia parafialnego (w duchu ekumenicznym w rozumieniu Stowarzyszenia Kościołów Chrześcijańskich AcK), z których pochodzą członkowie stowarzyszenia, w celu pomocy stowarzyszeniu poprzez efekty synergii (np. koncerty kościelne skupiające się na akceptacji i różnorodności)
 • wykłady w parafiach i instytucjach kształcenia dla dorosłych,
 • oferty obozów i oaz chrześcijańskich oraz opieki duszpasterskiej nad osobami LGBTTIQ i ich rodzinami
 • integracja i publikacja listy parafii przyjaznych dla mniejszości seksualnych

3. wychowania i edukacji powszechnej i zawodowej, w tym pomocy dla studentów (§ 52 ust. 2 nr 7 ordynacji podatkowej). Realizacja tych celów ma nastąpić poprzez 

 • organizację seminariów promujących wspólnotę i edukację,
 • pokrycie kosztów podróży dla prelegentów,
 • zakup literatury fachowej na temat mniejszości,
 • tłumaczenie i publikację książek i artykułów specjalistycznych,
 • tłumaczenie istotnych mediów promujących zrozumienie i akceptację mniejszości,
 • współpracę z bibliotekami publicznymi, izbami handlowymi i przemysłowymi oraz stowarzyszeniami zawodowymi, a także rozpowszechnianie mediów za pośrednictwem tych instytucji, które mogą promować akceptację i wiedzę na temat mniejszości i/lub pomóc ludziom w uzyskaniu większych szans na ponowne podjęcie zawodu.

4. idei współpracy międzynarodowej, akceptacji i uznania we wszystkich dziedzinach kultury i porozumienia między narodami (§ 52 ust. 2 nr 13 ordynacji podatkowej)
Chcemy osiągnąć ten cel poprzez rozpowszechnianie wypowiedzi ustnych i pisemnych (publikacje, radio, wypowiedzi telewizyjne) w innych językach, aby informować o sytuacji życiowej osób transseksualnych na całym świecie (np. na temat przestępstw z nienawiści i zabójstw osób transpłciowych) w celu poprawy ich sytuacji.

 

Polish